Wstrzymywanie gruntów przez duże miasta

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności. Dla ponad 2,5 mln Polaków oznacza to, że zostali oni właścicielami gruntów. Problemem jest jednak otrzymanie stosownego zaświadczenia z urzędu – duże miasta nie nadążają z ich wydawaniem.

Koniec użytkowania wieczystego, ale z opłatą

elewacje kilku kamienic
Po wejściu w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów stali się ich właścicielami (współwłaścicielami) z mocy prawa. Z ich punktu widzenia przekształcenie jest korzystne – prawo własności jest silniejsze niż prawo użytkowania wieczystego.

Przekształcenie wiąże się jednak z opłatą. Osoby, które jeszcze do niedawna ponosiły wydatki z tytułu użytkowania wieczystego, aktualnie muszą zapłacić za przekształcenie równowartość 20 rocznych opłat (w ratach lub jednorazowo). Dobrą wiadomością dla beneficjentów jest możliwość skorzystania przez nich z bonifikaty. W 2019 r. wynosiła ona 60 proc. dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa, a warunkiem skorzystania z niej było dokonanie płatności z góry. Inaczej jest w przypadku gruntów samorządowych. Tu o wysokości bonifikat decydują władze lokalne.

W Warszawie bonifikata dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych wynosi 98 proc. Wyższą, bo 99 proc. bonifikatę, przyznano osobom fizycznym i spółdzielniom, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego. Gdańsk i Wrocław zdecydowały się z kolei na zastosowanie jednolitej stawki – wynosi ona odpowiednio 95 i 90 proc.

Duże miasta mają opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń

Według ustalonego harmonogramu gminy miały do 31 grudnia 2019 r. przesłać mieszkańcom zaświadczenie o przekształceniu. Z uwagi na to, że przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, składanie wniosku nie było konieczne. Osoby, które zdecydowały się go jednak złożyć, mogły liczyć, że potrzebny dokument otrzymają wcześniej. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega jednak opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Dziś wiadomo, że największe miasta mają spore opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń. Nie otrzymała ich część mieszkańców m.in. Warszawy, Gdańska i Wrocławia. Przykładowo na stronie Urzędu Miasta Warszawy można przeczytać, że warszawscy urzędnicy wydali już zaświadczenia dotyczące 87 proc. nieruchomości. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe tempo wystawiania dokumentów, w niektórych miastach urzędnicy będą potrzebowali jeszcze co najmniej kilku miesięcy. Co to oznacza dla osób, które stały się właścicielami gruntów?

Dlaczego zaświadczenie jest tak ważne?

Zaświadczenie wydawane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast dokumentuje fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Jest ono przesyłane zarówno beneficjentom, jak i właściwym wydziałom wieczystoksięgowym sądów rejonowych. Jest też niezbędne do zamknięcia całej procedury dojścia do własności gruntu – na jego podstawie zmienia się treść księgi wieczystej. To właśnie w tym dokumencie adresaci znajdą informację o wysokości opłaty przekształceniowej.

Z uwagi na opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń pojawia się pytanie, czy zainteresowanym beneficjentom przepadnie możliwość skorzystania z bonifikat. Odpowiedź jest negatywna. Osoby, które otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości:

  • przed 30 listopada 2019 r. musiały zgłosić zamiar wniesienia opłaty uwzględniającej bonifikatę do 31 stycznia 2020 r. (opłatę muszą uiścić do 29 lutego 2020 r.),
  • po 30 listopada 2019 r. mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru skorzystania z bonifikaty, a następnie jej opłacenie.

Dla wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych brak zaświadczenia to duży problem. Szczególnie dotyczy to osób, które mają w planach sprzedaż mieszkania czy nieruchomości, gdyż do momentu otrzymania dokumentu z urzędu nie wiedzą oni, czy przysługujące im prawo zostało już przekształcone we własność.

FacebookLinkedInTwitterEmail