Czy ocieplanie domu wymaga pozwolenia na budowę?

Chcąc poprawić komfort mieszkalny naszego domu, a także zmniejszyć koszty jego ogrzewania, powinniśmy zdecydować się na termomodernizację. Termomodernizacja nie zawsze musi oznaczać generalny remont czy przebudowę domu. Już standardowa wymiana okien jest traktowana jako poprawa izolacyjności termicznej budynku.

Wykonanie termomodernizacji oznacza też znaczne podwyższenie standardu naszego domu, co w przypadku decyzji o jego sprzedaży, pozwoli nam uzyskać lepszą cenę. Wiele z prac termomodernizacyjnych możemy wykonać bez żadnych formalności. Niektóre musimy jednak zgłosić, a jeszcze inne wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Co zrobić, aby przeprowadzić termomodernizację zgodnie z prawem?

Do prac termomodernizacyjnych zaliczamy:

 • wymianę lub remont okien,
 • wymianę lub remont drzwi zewnętrznych,
 • wymianę lub modernizację instalacji grzewczej,
 • wymianę lub modernizację urządzeń źródła ciepła,
 • instalację automatyki sterującej urządzeniami grzewczymi,
 • wymianę lub modernizację systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
 • instalację urządzeń zmniejszających zużycie wody,
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, podłogi na gruncie.

Prace związane z termomodernizacją najlepiej rozpocząć na wiosnę. Panują wtedy najlepsze ku temu warunki atmosferyczne. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonuje się przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt mocnym nasłonecznieniu i w temperaturze 5-25 stopni C. Dlatego właśnie najczęściej od układania nowej izolacji rozpoczyna się termomodernizację budynku. Następne w kolejności to wymiana okien czy drzwi zewnętrznych. Remont instalacji znajdujących się wewnątrz domu możemy wykonać na końcu.

Które z prac termomodernizacyjnych można wykonać bez żadnych formalności?

Do prac termomodernizacyjnych, które możemy wykonać bez żadnych formalności, należą:

 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych – pamiętać trzeba jednak, że dotyczy to wymiany bez zmieniania rozmiarów!
 • wymiana grzejników,
 • układanie nowej podłogi,
 • malowanie ścian.

Jakie prace termomodernizacyjne wymagają zgłoszenia w urzędzie?

Do urzędu należy zgłosić remont domu lub mieszkania. Warto zapoznać się z definicją remontu, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Tak więc, według prawa budowlanego, remont budowlany to „wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym. Bieżąca konserwacja nie jest remontem”.

Do prac termomodernizacyjnych, które musimy zgłosić do urzędu należą:

 • wymiana pokrycia dachu,
 • docieplenie dachu,
 • wymiana instalacji grzewczej,
 • docieplenie ścian ( tylko w przypadku gdy budynek jest niższy niż 12 m! ),
 • montaż urządzeń na zewnątrz budynku (np. kolektory słoneczne).

Zgłoszenie należy złożyć w starostwie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac remontowych! Powinno ono zawierać:
opis rodzaju, zakresu i sposobu przeprowadzania robót (np. określić przyjęty system ocieplenia, zastosowane materiały itp.)
termin rozpoczęcia robót (co najmniej 30 dni po dacie zgłoszenia)

Dołączamy do tego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpocząć prace remontowe. Pamiętajmy jednak, że remont dachu nie może rozpocząć się później niż po 2 latach od dnia zgłoszenia.

Jakie prace termomodernizacyjne wymagają uzyskania pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku takich prac jak: przebudowa, nadbudowa czy rozbudowa budynku. Według prawa budowlanego, przebudowa to „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego”.

W praktyce oznacza to, że na przykład jeżeli wymiana okien czy drzwi zewnętrznych wymaga poszerzenia otworów istniejących lub wybicia nowych, musimy uzyskać na takie prace zgodę z urzędu.

I tak, wymiana dachówki wymaga tylko zgłoszenia, natomiast zmiana konstrukcji czy kształtu dachu jest możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Jak już pisaliśmy wcześniej, w przypadku ocieplania ścian zewnętrznych, zgłoszenie obejmuje tylko budynki nie wyższe niż 12 metrów. Wszystkie inne wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jak i konieczne jest w tym przypadku złożenie dokumentacji technicznej., konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna to Projekt Budowlany, zawierający:

 • opis techniczny obiektu,
 • opinie i uzgodnienia ( przeciwpożarowe itp. ),
 • projekt zagospodarowania terenu działki,
 • opis planowanych robót,
 • obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych,
 • informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania prac ociepleniowo-elewacyjnych.

Projekt wykonawczy ocieplenia, wymagany zawsze w przypadku docieplania budynków zabytkowych i obiektów użyteczności publicznej, który zawiera:

 • obliczenia dotyczące  ilości i rodzaju łączników mechanicznych wraz ze sposobem ich rozmieszczenia,
 • szczegóły detali architektonicznych przedstawiających przyjęte rozwiązania,
 • instrukcję wykonania prac,
 • dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie dla przyjętych rozwiązań.

Pozwolenie na budowę staje się pełnomocne po 14-tu dniach od momentu wydania decyzji.

- Home Broker -

Warto przeczytać: