Oświadczenie

Oświadczenie Spółki dotyczące umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawartych przed 1 września 2017 r. z klientami będącymi konsumentami

Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w trosce o najwyższy standard świadczonych usług w obrocie nieruchomościami i zadowolenie swoich klientów, w celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych skutków związanych ze stosowaniem przez Spółkę postanowień umów pośrednictwa, które mogły naruszać chronione prawem interesy konsumentów, oraz zgodnie z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie (dalej „Prezes UOKiK”) niniejszym informuje klientów, którzy zawarli ze Spółką umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed 1 września 2017 r. podjętą przez Spółkę decyzję w przedmiotowej sprawie.

Spółka nie będzie egzekwować jakichkolwiek postanowień dotyczących kar umownych związanych z pominięciem Spółki traktując powyższe postanowienia jako niebyłe. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości z pominięciem Spółki klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej przewidzianej w umowie pośrednictwa.

Spółka ponadto informuje, że wszystkie umowy pośrednictwa zawarte przed 1 września 2017 r. są wiążące i nie wymagają aneksowania, a obecnie obowiązujące w Spółce wzory umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które Spółka przyjęła do stosowania od 1 września 2017 r., nie zawierają postanowień, których dotyczyło prowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie.