Regulamin konkursu „Opendcard w HB”

§ 1 - Postanowienie ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest spółka działająca pod firmą Home Broker Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, o kapitale zakładowym 4.686.798,00 PLN, w całości opłaconym, REGON: 141012293, NIP 527-254-59-11, (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automacie w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 4. Fundatorem nagród, o których mowa w ust. 5 poniżej, jest Organizator.
 5. Nagrodą w Konkursie jest Karta Opencard w formie elektronicznej, zdefiniowana szczegółowo w Regulaminie Programu Partnerskiego OpenCard, dostępnego na stronie internetowej http://www.opencard.pl/regulamin , zwany dalej „Regulaminem Opencard”, emitowana przez spółkę działającą pod firmą Opencard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454784, o kapitale zakładowym w wysokości 94.150,00 PLN, REGON: 180954381, NIP: 5170362130, (dalej: Opencard”), inkorporująca w sobie prawo członkostwa w Programie Partnerskim Opencard na okres 3 miesięcy.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu www.facebook.com, na stronie Organizatora w tym serwisie: https://www.facebook.com/HomeBrokerSA/?fref=ts .
 7. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.com ani nie są sponsorowane przez Opencard.
 8. Organizator jest przedstawicielem pozyskującym nowych Uczestników Programu w rozumieniu Regulaminu Opencard.
§ 2 - Uczestnicy Konkursu
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które
  • posiadają konto na serwisie www.facebook.com;
  • zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Opencard;
  • wyrażają Organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, w tym na publikację imienia i nazwiska na stronie, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu, w przypadku znalezienia się w gronie Zwycięzców.
 2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ustawowego przedstawiciela.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik ma prawo wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
§ 3 - Przebieg Konkursu
 1. Konkurs polega na znalezieniu przynajmniej 5 różnic pomiędzy dwoma obrazami, które zostaną opublikowane na stronie, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu
 2. Uczestnik Konkursu, który znajdzie 5 różnic pomiędzy obrazami, udziela odpowiedzi, w której wskazuje przedmiotowe różnice pomiędzy obrazami. Odpowiedź jest udzielana w formie komentarza do postu konkursowego. Odpowiedź nadesłana przez Uczestnika w innej formie zostanie pominięta.
 3. Odpowiedź nie może zawierać słów ani symboli uznanych powszechnie za niedozwolone, niegrzeczne, rasistowskie, dyskryminujące, propagujące system lub ideologię o charakterze totalitarnym lub mogące powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator ma prawo usunąć odpowiedź Uczestnika lub uznać jako niebyłą lub w inny sposób pominąć ją w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
 4. Uczestnik może udzielić odpowiedzi niezwłocznie po opublikowaniu postu konkursowego, nie później niż do dnia 25 września do godz. 23:59 czasu polskiego (GMT+1).
 5. Udzielenie odpowiedzi przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem woli wzięcia udziału w Konkursie, z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu oraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi zamieszczonych w komentarzach przez Uczestników oraz innych użytkowników portalu www.facebook.com .
§ 4 - Zwycięzcy i Nagroda
 1. Zwycięzcami Konkursu jest 10 Uczestników, którzy jako pierwsi poprawnie udzielą odpowiedzi, w której wskażą przynajmniej 5 różnic pomiędzy dwoma obrazami, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. O kolejności odpowiedzi rozstrzyga kolejność w jakiej komentarze pojawią się pod postem konkursowym.
 2. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do otrzymania Nagrody, opisanej w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu, w dniu 26 września 2016 r.
 4. Zwycięzca nie ma prawa do zamiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.
 5. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: „PITu”) i jej uzyskanie przez Uczestnika nieprowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. W celu odebrania Nagrody Zwycięzca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com, z własnego profilu, w której poda swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana Nagroda.
 7. Niewysłanie wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 48 godzin od momentu ogłoszenia listy Zwycięzców Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się Nagrody przez Zwycięzcę.
 8. Nagroda (w postaci kodu) zostanie wysłana Zwycięzcy na adres e-mail podany w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, w terminie 48 godzin od momentu otrzymania tej wiadomości od Zwycięzcy.
 9. Nagroda powinna zostać aktywowana przez Zwycięzcę do końca września 2016 r. Tryb, warunki i zasady korzystania z Nagrody, a także wszelkie korzyści płynące z uzyskania Nagrody określa Regulamin Opencard.
§ 5 - Postanowienia dodatkowe
 1. Wszelkie ryzyko związane z odbiorem Nagrody, w tym ryzyko zmiany przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania dochodu związanego z uzyskaniem Nagrody ponosi Zwycięzca.
 2. Stosownie do postanowień Regulaminu Opencard, Nagroda jest imienna, a Zwycięzca nie ma prawa do odsprzedania lub przeniesienia własności Nagrody lub praw z niej wynikających w drodze innej czynności prawnej na osobę trzecią.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności prawo do jednostronnego przedłużenia terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie www.homebroker.pl, a także na stronie, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
§ 6 - Przetwarzenie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Konkursu jest Organizator, a przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) będzie następować wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
§ 7 - Postępowanie w sprawach reklamacji
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Home Broker S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem "Reklamacja – Opencard w HB” lub w formie wiadomości prywatnej wysłanej Organizatorowi za pośrednictwem portalu www.facebook.com.
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 30 (słownie: trzydziestego) dnia po opublikowaniu Listy Zwycięzców. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. W razie negatywnego wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia Organizatorowi reklamacji, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego lub portalu www.facebook.com, w zależności od formy, w której reklamacja wpłynęła do Organizatora.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.