Regulamin Promocji "Płać mniej z Home Broker"

Promocja obowiązuje od 15.06.2016 do 31.08.2016 r. lub do wyczerpania puli kodów (e-kart Open Card)

§ 1
 1. Organizatorem Promocji „Płać mniej z Home Broker” (dalej „Promocja”) jest Home Broker SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, o kapitale zakładowym 4 686 798,00 PLN (opłacony w całości), nr REGON: 141012293, numer NIP 5272545911, (dalej „Organizator” lub „Home Broker”).
 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 ze zm.).
 3. Promocja obowiązuje od dnia 15.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. lub do wyczerpania puli kodów (e-kart Open Card) (dalej „Czas Trwania Promocji”).
 4. Skorzystanie z Promocji przez Uczestnika oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
 5. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2
 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”), która w Czasie Trwania Promocji:
  1. Zostanie umówiona za pośrednictwem działu „Call Center” Organizatora na spotkanie z pracownikiem sieci sprzedaży Home Broker,
  2. Zaakceptuje niniejszy Regulamin promocji za pomocą jednego z dedykowanych formularzy kontaktowych dostępnych pod linkami: https://lp.homebroker.pl/lp/1606-open-card/ i https://lp.homebroker.pl/lp/1606-open-card/?place=display oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszej promocji, w tym przekazania e-Karty.
  3. Odbędzie umówione spotkanie.
 2. Uczestnik w ramach Promocji, po spełnieniu warunków o których mowa w par 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, otrzymuje e-kartę OpenCard upoważniającą do rabatów w restauracjach w całej Polsce przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jej aktywacji, zgodnie z „Regulaminem dla posiadacza Open Card” dostępnym pod linkiem http://www.opencard.pl/regulamin. Lista restauracji, w których obowiązują rabaty dostępna jest pod linkiem http://www.opencard.pl/#s2 (dalej „E-Karta”).
§ 3
 1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni warunki opisane w par. 2 ust. 1 Regulaminu otrzyma E-Kartę. W ramach Promocji każdy Uczestnik Promocji może otrzymać wyłącznie 1 (jedną) E-Kartę. W przypadku odbycia przez tego Uczestnika Promocji więcej niż 1 (jednego) spotkania Uczestnik ten otrzyma E-Kartę wyłącznie za pierwsze odbyte spotkanie.
 2. Aby móc korzystać z E-Karty przed pierwszym użyciem Uczestnik powinien:
  1. Zainstalować aplikację Open Card na swoim urządzeniu mobilnym,
  2. Przejść do zakładki „użyj karty”,
  3. Wpisać numer E-Karty wybierając przycisk „użyj kodu promocyjnego”,
  4. Podać swoje dane i zarejestrować E-Kart.
  Każda karta w formie elektronicznej przypisana jest do Aplikacji Mobilnej zainstalowanej na konkretnym urządzeniu mobilnym Uczestnika, poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego.
 3. Uczestnik powinien zarejestrować otrzymaną E-Kartę zgodnie z par. 3 pkt. 2 powyżej do 30.09.2016 r. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł zarejestrować E-Karty i z niej skorzystać.
 4. Rabaty udzielone przez restauracje uczestniczące w programie OpenCard, otrzymane z tytułu korzystania z e-karty nie stanowią jej równowartości pieniężnej, a Uczestnik nie ma możliwości wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową a oznaczoną równowartością pieniężną.
§4

E-Karty zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikom za pośrednictwem poczty e- mail na adres e-mail podany przez Uczestnika pracownikowi sieci sprzedaży Home Broker w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w par. 2 ust 1 Regulaminu.

§ 5
 1. Prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Trwania Promocji lub po jej zakończeniu.
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: Home Broker SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem” Promocja „Płać mniej z Home Broker” lub
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@homebroker.pl, o temacie „Promocja Płać mniej z Home Broker”.
  3. telefonicznie pod numerem telefonu 801 900 200
  4. osobiście w oddziałach sprzedaży Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. określenie osoby wnoszącej reklamację,
  2. opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji,
  3. żądanie reklamacyjne Uczestnika wraz z uzasadnieniem.
  W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji pisemnie, na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego reklamacji, lub w terminie 30 dni od dnia złożenia telefonicznie lub osobiście w oddziale sprzedaży Organizatora reklamacji.
§ 6
 1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników, zbieranych na potrzeby przystąpienia do Promocji jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
§ 7
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, w tym w szczególności do wydłużenia jej czasu obowiązywania.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie www.homebroker.pl .