REGULAMIN PROMOCJI "Rower do kwadratu"

§ 1
 1. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, o kapitale zakładowym 4.686.798,00 PLN, w całości opłaconym, REGON: 141012293, NIP 527-254-59-11, (dalej „Organizator”).
 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 3. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automacie w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 4. Fundatorem nagród, o których mowa w ust. 6 poniżej, jest Organizator.
 5. „Okres Promocyjny” trwa od dnia 6 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu.
 6. Poprzez „Inwestycję” należy rozumieć jeden z projektów:
  1. inwestycję Mogilska Tower realizowaną przy ulicy Mogilskiej w Krakowie
  2. przez spółkę działającą pod firmą Mogilska Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie (30-715, ul. Saska 9 lok. 6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315829, NIP: 8691932005;
  3. inwestycję Nowe Dąbie II realizowaną przy ulicy Dąbskiej w Krakowie przez
  4. spółkę działającą pod firmą Semaco II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowe Dąbie II spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-715, ul. Saska 9 lok. 6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504132, NIP: 6793099780.
 7. Poprzez „Nagrodę” należy rozumieć:
  1. Rower Dema Porto 7.0 o wartości 1.899,00 PLN albo
  2. Rower Dema Gaeta 3.0 o wartości 1.699,00 PLN.
§ 2
 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w Okresie Promocyjnym: a. zawrą za pośrednictwem Organizatora umowę deweloperską (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tekst jedn.: Dz… U. z 2016 r. poz. 555) dotyczącą nabycia lokalu mieszkalnego w jednej z Inwestycji; b. złożą Organizatorowi oświadczenie o zamiarze przystąpienia do niniejszej Promocji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. - zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby, które: a. zawarły umowę deweloperską, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Promocyjnego, nawet jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej zostało złożone w Okresie Promocyjnym; b. weszły w ogół praw i obowiązków nabywcy lokalu w Inwestycji i stały się stroną umowy deweloperskiej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, poprzez zawarcie umowy cesji lub innej o równoważnym skutku; c. skorzystały już z innej promocji organizowanej przez Organizatora w związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej.
 3. Uczestnik ma prawo skorzystać z Promocji tyle razy ile umów deweloperskich dotyczących lokali w Inwestycji zawarł w Okresie Promocyjnym za pośrednictwem Organizatora.
 4. W przypadku, gdy umowa deweloperska, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, została zawarta z jedną ze spółek realizujących Inwestycję przez więcej niż jedną osobę (w szczególności jako zobowiązanie solidarne lub zobowiązanie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej), strona nabywająca lokal w ramach Inwestycji wskazuje jedną osobę, która będzie Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia uprawnienia do uzyskania Nagrody na inną osobę bez pisemnej zgody Organizatora.
§ 3
 1. Nagrodą dla Uczestnika Promocji jest Nagroda szczegółowo opisana w § 1 ust. 7 powyżej. Uczestnik nie ma prawa do zamiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.
 2. Uczestnik ma prawo wskazać preferowany wariant Nagrody w treści oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b.
 3. Organizator nie jest związany wyborem wariantu Nagrody przez Uczestnika, a w szczególności w przypadku wyczerpania zapasów danego wariantu Nagrody lub z innych ważnych powodów może przyznać Uczestnikowi inny wariant Nagrody lub inny rower, który będzie charakteryzował się zbliżonymi parametrami do Nagrody i będzie posiadał zbliżoną wartość katalogową.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik nie ma prawa do żądania zapłaty równowartości pieniężnej wskazanego preferowanego wariantu Nagrody ani żądania zapłaty kwoty stanowiącej różnicę wartości pieniężnej wskazanego preferowanego wariantu Nagrody i wartości nagrody faktycznie uzyskanej zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.
 5. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
  1. Spełni w Okresie Promocyjnym warunki bycia Uczestnikiem określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
  2. Dokona pierwszej wpłaty na poczet nabycia lokalu w Inwestycji, w kwocie i w terminie wynikającym z harmonogramu zawartego w umowie deweloperskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit a niniejszego Regulaminu.
 6. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia spełnienia tych warunków przez Uczestnika.
 7. Odbiór Nagrody nastąpi na podstawie protokołu odbioru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i będzie miał miejsce pod adresem: Velobox, Al. 29 listopada 32D, 31-401 Kraków.
 8. Brak odbioru Nagrody w ciągu 3 miesięcy od dnia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków, o których mowa w ust. 5 powyżej jest równoznaczny ze zrzeczeniem się Nagrody.
§4
 1. Nagroda nie jest wygraną w konkursie ani wygraną w grach i zakładach wzajemnych ani nagrodą ze sprzedaży premiowej, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: „PITu”).
 2. Nagroda będzie stanowiła dla Uczestnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9) PITu, a Uczestnik będzie zobowiązany do rozliczenia we własnym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania Nagrody, na zasadach ogólnych.
 3. Organizator, stosownie do treści przepisu art. 42a PITu, na podstawie danych uzyskanych od Uczestnika, sporządzi informację według ustalonego wzoru (PIT- 8C) o wysokości przychodu powstałego na skutek przekazania przez Organizatora na rzecz Uczestnika Nagrody i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekaże wspomniany PIT-8C Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Uczestnika.
 4. Wszelkie ryzyko oraz koszty związane z odbiorem i transportem Nagrody oraz daniny publiczne związane z uzyskaniem lub posiadaniem Nagrody, obciążają Uczestnika.
§ 5
 1. W przypadku odstąpienia od lub rozwiązania umowy deweloperskiej, której zawarcie było warunkiem wzięcia udziału w Promocji lub uzyskania Nagrody, Uczestnik zobowiązuje się zwrócić uzyskaną Nagrodę w ciągu 14 dni od odstąpienia lub rozwiązania umowy deweloperskiej pod adresem wskazanym w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu pracownika Organizatora i ustaleniu z nim terminu zwrotu Nagrody.
 2. Uczestnik, w sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, może wybrać zapłatę na rzecz Organizatora równowartości pieniężnej Nagrody na rachunek bankowy nr 31 1050 0086 1000 0023 1237 1103 w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od lub rozwiązania umowy deweloperskiej.
 3. Uczestnik zwraca Organizatorowi równowartość pieniężną Nagrody w sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, jeżeli przedmiot Nagrody został zniszczony, utracony, nie nadaje się do umówionego użytku lub nosi ślady nadmiernego zużycia.
 4. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku odpłatnego zbycia za pośrednictwem Organizatora ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej, której zawarcie było warunkiem wzięcia udziału w Promocji lub uzyskania Nagrody, w drodze umowy cesji, na rzecz innej osoby.
§ 6
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, w szczególności prawo do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocyjnego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie www.homebroker.pl .
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
§ 7
 1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator, a przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). będzie następować wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszej Promocji.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
§ 8
 1. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Home Broker S.A. ul. Przyokopowa 33, 01- 208 Warszawa, z dopiskiem "Reklamacja – Rower do kwadratu".
 3. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 (słownie: czternastego) dnia po zakończeniu Okresu Promocji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.
 4. W razie negatywnego wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.
Załączniki
 1. Oświadczenie o przystąpieniu do promocji (PDF)
 2. Protokół przekazania nagrody (PDF)