Regulamin Oferty Specjalnej „Wizualizacja mieszkania za 1 grosz dla klientów HOME BROKER SA”

§ 1 - Postanowienie ogólne
 1. Oferta „Wizualizacja mieszkania za 1 grosz dla klientów HOME BROKER SA” (dalej zwaną „Ofertą”) jest skierowana przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN (dalej „Organizator”).
 2. Z Ofert mogą skorzystać klienci Home Broker SA z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386307, posiadającą NIP 5272545911; REGON 141012293 (dalej „Partner”), którzy zawarli za pośrednictwem Partnera umowę deweloperską/ przedwstępną lub umowę nabycia lub sprzedaży nieruchomości oraz przystąpili do programu lojalnościowego Organizatora Dom.
 3. Warunkiem uznania przez Partnera, że Klient spełnił niniejszy warunek, jest podpisanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Partnerem i zawarcie przy udziale Partnera wyżej wymienionej umowy.
 4. Oferta jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy są klientami Organizatora dokonującymi zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą i spełniają warunki określone poniższej (dalej „Klient”).
 5. Oferta obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. lub do odwołania (dalej „Okres obowiązywania oferty”) na terenie każdego sklepu stacjonarnego Organizatora (dalej jako „Sklep”).
§ 2 - Warunki Oferty
 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Klient, który w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia odwołania otrzyma od Partnera List Intencyjny, a następnie przystąpi do programu lojalnościowego Organizatora Dom może w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania Listu Intencyjnego zamówić w Sklepie wizualizację mieszkania za 1 grosz (dalej „Wizualizacja”).
 2. Klient który chce skorzystać z Oferty jest zobowiązany do złożenia wniosku o przystąpienie do programu lojalnościowego Dom oraz do okazania Organizatorowi Listu Intencyjnego podpisanego przez osobę reprezentującą Partnera (wzór Listu Intencyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. Podana cena wizualizacji jest ceną brutto.
 4. Z Oferty mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy przystąpią do programu „DOM” po otrzymaniu od Partnera Listu Intencyjnego.
 5. Warunkiem zamówienia Wizualizacji jest okazanie Doradcy Klienta karty DOM oraz przekazanie mu projektu mieszkania wraz z rzutami pionowymi pomieszczeń.
§ 3 - Wizualizacja
 1. Wizualizacja pomieszczeń wchodzących w skład mieszkania zostanie przygotowana w programie komputerowym, w oparciu o towary dostępne w ofercie handlowej Organizatora.
 2. Pracownik Sklepu przygotowuje Wizualizację w oparciu o propozycje i sugestie Klienta.
 3. W ramach wykonania usługi Klientowi przysługuje jedna poprawka.
 4. Wizualizacja nie jest projektem budowlanym, lecz propozycją wykończenia i aranżacji wnętrz.
 5. Wizualizacja nie zawiera dokładnych wymiarów pomieszczeń i nie stanowi podstawy do określenia ilości materiałów potrzebnych do wykończenia mieszkania.
 6. W ramach usługi Klient otrzymuje kolorowy wydruk stanowiący wizualizacje pomieszczeń wchodzących w skład zakupionego mieszkania.
 7. Wizualizacja każdego pomieszczenia zostanie wydrukowana na odrębnej kartce papieru w formacie A4.
§ 4 - Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Oferty mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Klienta, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 5 - Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach dotyczących Oferty Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Punkcie Projektowym Sklepu.
Załączniki
 1. wzór Listu Intencyjnego (PDF)