Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy

Dane Spółki

Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:

KRS 0000386307,

REGON 141012293

NIP 5272545911

kapitał zakładowy 4 936 547,00 zł.

Ogłoszenia

Dematerializacja akcji