Bezpieczna budowa – podstawowe zasady BHP

Wykonywanie różnego rodzaju prac budowlanych wiąże się ze sporym ryzykiem. Dlatego też na każdym placu budowy bezwzględnie powinny być przestrzegane wszelkie przepisy BHP! Dotyczy to zarówno kwestii dbałości o zdrowie samych pracowników, jak i odpowiedniego zabezpieczenia terenu przed ewentualnym groźnymi wypadkami.

Budownictwo w porównaniu z innymi dziedzinami działalności gospodarczej charakteryzuje się dość wysoką liczbą wypadków z narażeniem życia i zdrowia. W tych najbardziej ekstremalnych przypadkach kończą się one nawet śmiercią! Wiele spośród takich nieprzyjemnych sytuacji z pewnością nie miałaby miejsca, gdyby pracownicy i pracodawcy budowlani przestrzegali zasad BHP. Oto kilka najważniejszych z nich :

  • odpowiednia odzież robocza na placu budowy,
  • sprawdzenie właściwych kwalifikacji pracowników dla ich stanowiska pracy,
  • dbanie o porządek w miejscu pracy (dotyczy to każdego z pracowników budowy),
  • koordynacja robót budowlanych oraz ich poszczególnych etapów przez kierownika budowy,
  • wprowadzanie niezbędnych zmian, wynikających z postępu prac budowlanych,
  • wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie maszyny(spycharki, koparki, żurawie) i urządzenia, które spełniają wszelkie normy i wymagania w zakresie budowlanego BHP,
  • poddawanie pracowników badaniom lekarskim i szkoleniom w zakresie BHP przed dopuszczeniem ich do pracy (badania okresowe),
  • realna ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy i informowanie o tym pracowników,
  • odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, a także składowanie tam wszelkich materiałów i odpadów.

Warunki BHP dla nieruchomości

Zakres i wszelkie warunki BHP na budowie ściśle określają prawo i kodeks pracy, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych prac budowlanych. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z surowymi karami nakładanymi na pracodawców !

- Home Broker -

Warto przeczytać: