Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO HOME BROKER SA.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Home Broker SA" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie "Home Broker", w którego ramach Home Broker zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości i finansów.


II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Home Broker" sformułowania oznaczają:

  • Home Broker - firmę Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 386307, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 9.800.000 zł w całości opłaconym, REGON: 141012293, NIP 527-254-59-11, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
  • Serwis - serwis tematyczny Home Broker, poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
  • Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Home Broker SA", materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
  • Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
  • Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.

2. Home Broker zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 8.0,
- Firefox od 3.0,
- Chrome od 10.0,
- Opera od 10.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.


IV. ZOBOWIĄZANIA HOME BROKER

Home Broker zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.


V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Home Broker SA" oraz z dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Home Broker oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Przedstawione plany nieruchomości mają jedynie charakter orientacyjny i poglądowy. Niektóre ogłoszenia, zamiast lub obok zdjęć nieruchomości, zawierają także przykładowe wizualizacje aranżacji wnętrz. Home Broker nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. Home Broker nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.


VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Home Broker S.A.:

- w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Home Broker S.A. w związku z wykonywanym przez Home Broker S.A. pośrednictwem nieruchomościowym;

- w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

- w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, w celach marketingowych, obejmujących oferowanie produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S,A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze produktów finansowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych.

- w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, w celach marketingowych, w tym oferowania produktów podmiotów współpracujących z Open Brokers S.A., w szczególności w ramach prowadzonego przez Open Brokers S.A. pośrednictwa ubezpieczeniowego;

- w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi HB Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, w celach marketingowych, obejmujących oferowanie produktów i usług podmiotów współpracujących z HB Finanse sp. z o.o., w szczególności w ramach pośrednictwa HB Finanse sp. z o.o. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze produktów finansowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych.

2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywanym przez Home Broker S.A. pośrednictwem nieruchomościowym oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Open Finance S.A. oraz Open Brokers S.A., a także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@homebroker.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (kontakt@homebroker.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

5. Szanowni Państwo, Home Broker S.A. realizując obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Na podstawie Państwa zgody dane osobowe zostały pozyskane od Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z Home Broker S.A. w związku z wykonywanym przez Home Broker S.A. pośrednictwem nieruchomościowym. Na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

6. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, są rejestrowane.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Home Broker oraz na adres e-mail: kontakt@homebroker.pl.

5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@homebroker.pl.

6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Home Broker zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. In Case Of