Promocja "Odbierz kartę Home Profit"

REGULAMIN PROMOCJI „Odbierz kartę Home Profit II”
§ 1


1. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-208, przy ul. Przyokopowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307, NIP 5272545911, REGON 141012293, której kapitał zakładowy wynosi 4.686.798,00 złotych (opłacony w całości) (dalej „Organizator”).
2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
3. Fundatorem nagród, o których mowa w § 3 ustęp 1. Regulaminu, jest Organizator.
4. „Okres Promocyjny” trwa od dnia 14 marca 2016 roku do odwołania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 Regulaminu.


§ 2


1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 3 niniejszego paragrafu, które (dalej „Uczestnicy”) w Okresie Promocyjnym zawrą z Organizatorem umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, umowę pośrednictwa kupna nieruchomości lub umowę pośrednictwa kupna nieruchomości na rynku pierwotnym.
2. Wymogiem udziału w Promocji, poza zawarciem z Organizatorem jednej z umów wskazanych w ust. 1 powyżej, jest wypełnienie w dniu zawarcia tej umowy formularza on-line o przystąpieniu do Promocji. Formularz może zostać wypełniony jedynie za pośrednictwem Doradcy ds. nieruchomości Organizatora, wyłącznie w oddziale Organizatora i wyłącznie w dniu zawarcia jednej z umów pośrednictwa wskazanej w ust. 1.
3. Samodzielne wypełnienie formularza przez Uczestnika, rozumiane jako z wyłączeniem udziału Doradcy ds. nieruchomości lub niedochowanie któregokolwiek z warunków wskazanych powyżej wyłącza możliwość skorzystania z Promocji.
4. Osoby fizyczne, które zawarły z Organizatorem jedną z umów wskazanych w ust. 1 powyżej przed rozpoczęciem Okresu Promocyjnego nie mają prawa do udziału w Promocji.
5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
6 .Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednokrotnego skorzystania z Promocji.


§ 3


1. Nagrodą dla Uczestnika, który w Okresie Promocyjnym spełni wymogi o których mowa w § 2 ust. 1-2 Regulaminu jest spersonalizowana karta członkowska Programu Home Profit (prowadzonego przez spółkę działającą pod firmą Home Profit Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-766, ul. Matejki 2/4, nr. KRS:0000433018), której wartość pieniężna nie przekracza kwoty wskazanej w przepisie art. 21 ust. 1 punkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) (dalej „Nagroda”).
2. Nagrody w niniejszej Promocji nie stanowi jej równowartość pieniężna, a Uczestnik nie ma możliwości wyboru pomiędzy Nagrodą rzeczową a oznaczoną równowartością pieniężną.


§ 4


1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1-2 Regulaminu, a także zaakceptowaniu Regulaminu programu Home Profit (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie 30 dni od dnia spełnienia tego warunku, Uczestnik nabywa prawo do Nagrody.
2. Organizator jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi Nagrody w terminie nie dłuższym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia spełnienia ostatniego z warunków nabycia prawa do Nagrody.
3. Dostarczenie Nagrody Uczestnikowi nastąpi poprzez osobiste wręczenie Nagrody Uczestnikowi przez Doradcę ds. Nieruchomości upoważnionego przez Organizatora, co odbędzie się w oddziale Organizatora. O możliwej dacie i miejscu odbioru Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail. W przypadku gdy dostarczenie Nagrody będzie niemożliwe w proponowanym przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik i Organizator uzgodnią wspólnie nowy termin odbioru Nagrody.
4. Wszelkie ryzyko związane z odbiorem Nagrody obciąża Uczestnika.


§ 5


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, w szczególności prawo do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocyjnego.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie www.homebroker.pl.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo według adresu siedziby Organizatora.


§ 6


1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator, a przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu przepisu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) będzie następować wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszej Promocji.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.


§ 7


1. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu programu Home Profit stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Home Broker S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Odbierz kartę Home Profit”.
3. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 (słownie: czternastego) dnia po zakończeniu Okresu Promocji lub otrzymaniu Nagrody. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.
4. W razie negatywnego wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

Załącznik nr 1

REGULAMIN PROGRAMU HOME PROFIT


1. SŁOWNICZEK

1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

a) Program – program Home Profit;

b) Uczestnicy – nabywcy nieruchomości i usług od Klientów;

c) Partnerzy – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub sprzedaży materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia, wykonawcy, usługodawcy, architekci, dostawcy sprzętu RTV AGD;

d) Klienci–podmiot będący sprzedającym Uczestnikom Programu nieruchomość, usługi pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, gotowe projekty domów, usługi finansowe, kredyty hipoteczne;

e) Właściciel Programu – właściciel programu oszczędnościowego Home Profit, którym jest Home Profit Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 6/E1, 60-792, o numerze REGON 302215362, NIP 7792408050.


2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU HOME PROFIT

2.1. Program dedykowany jest Uczestnikom, Partnerom, oraz Klientom. Podstawowym założeniem Programu jest:

a) umożliwienie Uczestnikom zredukowania wydatków na wykończenie oraz wyposażenie nieruchomości oraz skontaktowanie Uczestników z wybranymi Partnerami biorącymi udział w Programie.

b) uczestnictwo w Programie pozwala korzystać Uczestnikom z dedykowanych rabatów na zakup produktów oraz usług związanych z wyposażeniem nieruchomości oferowanych przez Partnerów;

c) uzyskanie przez Partnerów przewagi konkurencyjnej względem podmiotów nie uczestniczących w Programie poprzez czynnik motywujący do zakupów w ich firmach, oraz reklamę swojej firmy i oferowanych produktów lub usług na stronie www.homeprofit.pl oraz na materiałach reklamowych Programu

d) uzyskanie przez Klientów przewagi konkurencyjnej względem konkurencji nie uczestniczącej w Programie poprzez wartość dodaną do zakupu bądź budowy nieruchomości zapewniającą wymierne korzyści w procesie jego adaptacji. Klienci umożliwiają Uczestnikom redukowanie przyszłych wydatków związanych z wykończeniem i wyposażeniem nowego mieszkania albo domu.

2.2. Program jest prowadzony bezterminowo, na terytorium Polski.


3. KARTA PROGRAMU HOME PROFIT

3.1. Podstawą do korzystania przez poszczególnych Uczestników z Programu jest imienna karta członkowska, którą otrzymują oni po zakupie nieruchomości bądź usługi od Klienta.

3.2. Karta członkowska jest ważna bezterminowo.

3.3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, ani bankomatową. Może być używana tylko i wyłącznie zgodnie z regulaminem Programu Home Profit.

3.4. Karta jest imienna i nie może być udostępniana innym osobom.

3.5. Weryfikacja okaziciela karty odbywa się poprzez sprawdzenie jego dowodu tożsamości.


4. PARTNERZY PROGRAMU HOME PROFIT

4.1. Partnerzy Programu prezentują swoją aktualną ofertę przygotowaną dla uczestników Programu na stronie www.homeprofit.pl.

4.2. Partnerzy uczestniczący w Programie potwierdzają, że wszystkie dane przekazane w związku z uczestnictwem w Programie Właścicielowi Programu są prawdziwe.

4.3. Partnerzy uczestniczący w Programie potwierdzają, że wszystkie znaki słowne, graficzne i słowno – graficzne przekazane Właścicielowi Programu w trakcie uczestnictwa w Programie są ich własnością, bądź też mają oni prawo do posługiwania się nimi.

4.4. Właściciel Programu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy rzeczywiście oferowane Uczestnikom przez Partnerów rabaty będą się różniły od rabatów wskazywanych w materiałach, o których mowa w treści punktu 4.1. niniejszego Regulaminu, lub gdy Partner zrezygnuje z uczestniczenia w Programie.

4.5. Właściciel Programu zastrzega sobie prawo do usunięcia Partnera z uczestniczenia w Programie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu lub podjęcia działań, których skutkiem jest lub może być pogorszenie wizerunku Programu wśród Uczestników, Klientów i osób trzecich.

4.6. Partner ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Właściciel Programu zastrzega sobie prawo do usuwania ze strony www.homeprofit.pl Partnerów, którzy rozwiązali umowę. Jednocześnie Właściciel Programu będzie dążył do podpisywania umów z nowymi Partnerami, a tym samym umieszczania oferowanych przez nich rabatów i upustów na stronie www.homeprofit.pl.

4.7. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie albo zmniejszenie oferowanych Klientom rabatów następuje poprzez przesłanie Właścicielowi Programu stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

Rezygnacja z Programu bądź zmiana warunków uczestnictwa w Programie jest skuteczna z upływem jednego miesiąca od daty doręczenia Właścicielowi Programu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Właściciel Programu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany stają się skuteczne i obowiązują Partnerów po upływie 14 dni od daty ich zamieszczenia w Regulaminie opublikowanym na stronie www.homeprofit.pl.

5.2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z uczestnictwa Uczestników, Partnerów

i Klientów w Programie będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo

dla Poznania – Starego Miasta, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.