Regulamin Promocji „Zaskocz Mikołaja”

§ 1 - POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Niniejszy Konkurs prowadzony pod nazwą „Zaskocz Mikołaja” (dalej „Konkurs”) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 2. Organizatorami Konkursu są:
  1. spółka działająca pod firmą Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743.566,63 złotych (opłacony w całości);
  2. spółka działająca pod firmą Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 01-208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, NIP: 5272545911, REGON: 141012293, której kapitał zakładowy wynosi 4 686 798,00 zł (w całości opłacony).
 3. Konkurs trwa w okresie od 30 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r.
 4. Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dalej „Uczestnicy”.
 5. Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu, zaś postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronach internetowych Organizatorów, tj.: www.open.pl/regulaminy oraz www.homebroker.pl/regulamin_zaskocz_mikolaja
 7. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:
  1. Formularz – formularz udostępniony na stronie internetowej: https://lp.homebroker.pl/lp/2017-mikolaj- konkurs/, którego uzupełnienie zgodnie z Regulaminem, załączenie zdjęcia Pracy Plastycznej, spełniającej warunki określone w Regulaminie oraz złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby udziału w Konkursie, jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
  2. Dziecko – dziecko poniżej 13 lat, którego Uczestnik jest przedstawicielem ustawowym.
  3. Praca Plastyczna – praca plastyczna w formie rysunku, pracy dowolnej, rzeźby wykonanej przez Dziecko, ilustrujące dobry uczynek jakim chciałoby się pochwalić przed Mikołajem, udowadniający, że Dziecko było grzeczne.
  4. Praca Konkursowa – odpowiedź na pytanie „O jakim prezencie świątecznym marzy Twoje dziecko” wraz ze zdjęciem Pracy Plastycznej oraz opisem co przedstawia Praca Plastyczna. Odpowiedź na pytanie oraz opis Pracy Plastycznej powinny zostać zawarte w Formularzu.
§ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnicy w terminie od 30 listopada do 14 grudnia 2017r. muszą spełnić poniżej wskazane warunki:
  1. Wypełnić Formularz, w którym należy uzupełnić poniżej wskazane pola:
   1. opis co przedstawia załączona Praca Plastyczna;
   2. odpowiedź na pytanie: „O jakim prezencie świątecznym marzy Twoje dziecko?”;
   3. imię i nazwisko Uczestnika;
   4. numer telefonu Uczestnika; adres mailowy Uczestnika; pseudonim Dziecka zamieszczony pod Pracą Plastyczną oraz wiek Dziecka;
  2. Przesłać uzupełniony Formularz zgodnie z punktem 1.1 powyżej wraz ze zdjęciem Pracy Plastycznej w terminie od 30 listopada do 14 grudnia 2017 r.
  3. Złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby udziału w Konkursie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U.2016.922 j.t.]
 2. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami organizowanymi przez Organizatora.
 3. Udział w Konkursie nie łączy się z obowiązkiem zakupu jakiegokolwiek produktu Organizatorów bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
§ 3 - ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie odpowiedzi na pytanie „O jakim prezencie świątecznym marzy Twoje dziecko” wraz ze zdjęciem Pracy Plastycznej oraz z opisem co przedstawia Praca Plastyczna. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Pracy Konkursowej na profilach społecznościowych Organizatorów, tj.: Facebook i Instragram.
 2. Uczestnik jako przedstawiciel ustawowy Dziecka wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia Pracy Plastycznej stanowiącej część Pracy Konkursowej na profilach społecznościowych Organizatorów, tj. Facebook i Instagram podpisanej pseudonimem Dziecka, wskazanym przez Uczestnika w Formularzu.
 3. Prace Konkursowe, które zostaną opublikowane będą dostępne w miejscach wskazanych w zdaniu poprzednim, do obejrzenia w dowolnym czasie aż do momentu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w ramach komunikacji o przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania wszystkich Prac Konkursowych, a także Prac Konkursowych, które naruszają przepisy prawa, chronione prawem dobra osób trzecich lub naruszają zasady współżycia społecznego ze względu na swoją treść lub formę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania tylko Prac Plastycznych stanowiących część Prac Konkursowych.
 6. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa została wykonana przez Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej i że nie narusza praw podmiotów trzecich.
 7. Uczestnik jako przedstawiciel ustawowy Dziecka oświadcza, że Praca Plastyczna jest samodzielną pracą Dziecka i nie narusza praw podmiotów trzecich.
 8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i dostępny dla każdego, wypełniającego definicję Uczestnika.
 9. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko raz, tj. przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, w szczególności:
  1. nadeślą Pracę Konkursową zawierającą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającą prawa osób trzecich, jak również przedstawiającą lub opisującą sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  2. podejmowały lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń albo wykorzystania luk w mechanizmie konkursowym lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego przebieg;
  3. prześlą więcej niż jedną Pracę Konkursową.
 11. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo tylko do jednej nagrody.
§ 4 - NAGRODY
 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy łącznie spełnili następujące warunki:
  1. Uzupełnili Formularz zgodnie z Regulaminem;
  2. Za pośrednictwem Formularza przesłali do Organizatorów Pracę Konkursową, wykonaną zgodnie z Regulaminem;
  3. Złoży oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 7.1. Regulaminu.
 2. Organizatorzy powołają Komisję konkursową w skład, której wejdzie czterech przedstawicieli Organizatorów.
 3. Komisja konkursowa, wybierze 5 Uczestników („Laureatów Konkursu”), którzy poprawnie wykonali zadanie konkursowe. Komisja konkursowa oceniając Prace Konkursowe weźmie pod uwagę poprawność wykonania zadania kreatywnego, w tym estetykę i kreatywność, w sposób adekwatny do wieku Dziecka oraz wybierze najciekawsze zdaniem komisji Prace Konkursowe, składające się z zadania kreatywnego oraz odpowiedzi przez Uczestnika na zadane pytanie.
 4. Decyzja komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna.
 5. Nagrodami w Konkursie jest 5 ( pięć) prezentów, rodzajem i specyfiką zbliżonym opisom zawartym w odpowiedzi na pytanie „O jakim prezencie świątecznym marzy Twoje dziecko?” przekazanej w Konkursie, o maksymalnej wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) każda, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, stanowiącej równowartość podatku od wygranej (dalej łącznie „Nagrody”). Nagrody pieniężne przeznaczone są na pokrycie podatku dochodowego o którym mowa w § 4 pkt. 13.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 14.12.2017 r. na stronie internetowej: www.open.pl i www.homebroker.pl oraz na profilach społecznościowych organizatora na Facebook’u i Instragramie.
 7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres mailowy/numer telefonu wskazany w Formularzu.
 8. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom maksymalnie do dnia 22.12.2017 r. do oddziału Organizatorów, możliwość odebrania Nagród zostanie ustalona zgodnie z pkt. 9 poniżej.
 9. Wręczenie oraz odbiór Nagrody, z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej, nastąpi w jednym z oddziałów Organizatorów, po uprzednim ustaleniu drogą telefoniczną/mailową przez jednego z pracowników Organizatorów z Laureatem Konkursu miejsca, daty oraz godziny spotkania.
 10. Koszt nagród zostanie pokryty przez Organizatorów.
 11. Nagrody nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia wyłonienia Laureatów przez Komisję Konkursową przechodzą na własność Organizatora.
 12. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju.
 13. Stosownie do treści przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) wygrane w konkursie podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%. Organizator jako płatnik zobowiązuje się do pobrania i odprowadzenia podatku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu w ustawowym terminie na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 14. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie przez Uczestnika, który został Laureatem Konkursu protokołu odbioru nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 5 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane Uczestnika na potrzeby przedmiotowego Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest odrębnie każdy z Organizatorów.
 3. Podanie danych osobowych wskazywanych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Obowiązek podania przez Laureata danych osobowych wskazanych z Załączniku nr 1 do Regulaminu (protokół odbioru nagrody) wynika z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
§ 6 - PRAWA AUTORSKIE
 1. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej do Organizatorów Uczestnik udziela Organizatorom nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej w nieograniczonej ilości egzemplarzy (dalej „Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Pracy Konkursowej.
 2. Licencja udzielana jest Organizatorom na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w tym jego dowolnie wybranych przez Organizatorów fragmentów i opracowań, poprzez jej publiczne udostępnianie za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet (m.in. na stronie internetowej Facebook i Instagram), także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  2. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych.
 3. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej do Organizatorów Uczestnik, działając jako przedstawiciel ustawowy Dziecka udziela Organizatorom nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, licencji na wykorzystywanie Pracy Plastycznej w nieograniczonej ilości egzemplarzy (dalej „Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Pracy Plastycznej.
 4. Licencja udzielana jest Organizatorom na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Pracy Plastycznej, w tym jego dowolnie wybranych przez Organizatorów fragmentów i opracowań, poprzez jej publiczne udostępnianie za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet (m.in. na stronie internetowej Facebook i Instagram), także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  2. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych.
§ 7 - POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Konkursu powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatorów: OPEN FINANCE S.A. lub Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem „Zaskocz Mikołaja”.
 2. W razie nieuwzględnienia reklamacji Uczestnik zostanie o tym poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 5. Informacje o Konkursie wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów dostępnych pod adresem: https://lp.homebroker.pl/lp/2017-mikolaj-konkurs/ https://lp.homebroker.pl/lp/2017-mikolaj-konkurs/
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem Konkursu.
Załączniki
 1. Treść regulaminu wraz z protokołem odbioru nagrody (PDF)