Regulamin Promocji „Sprzedaj i kup za złotówkę”

§ 1 - Postanowienie ogólne
 1. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Home Broker Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, NIP 5272545911, RGON 141012293, o kapitale zakładowym 4.686.798,00 PLN, w całości opłaconym (dalej jako „Organizator”).
 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automacie w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
 4. Promocja obowiązuje w okresie od 16.04.2013 roku do odwołania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu (dalej jako „Okres Promocyjny”).
 5. Promocja odbywa się w placówkach Organizatora.
 6. Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:
  1. Nieruchomość – prawo odrębnej własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, zabudowaną nieruchomość gruntową.
  2. Umowa deweloperska – umowa zawarta w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 555).
  3. Cena sprzedaży – jest to cena transakcyjna Nieruchomości określona w umowie przeniesienia własności, przedwstępnej umowie sprzedaży Nieruchomości lub w umowie deweloperskiej.
  4. Nagroda – jest to obniżenie wynagrodzenia Organizatora z tytułu realizacji usługi pośrednictwa kupna Nieruchomości do kwoty 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) brutto.
§ 2 - Uczestnictwo w Promocji
 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4, 5 i 6. niniejszego paragrafu, które spełniają wymagania określone w niniejszym paragrafie w zależności od wariantu Promocji (dalej jako „Uczestnicy”).
 2. W ramach wariantu I Promocji, warunkiem udziału w Promocji jest:
  1. zawarcie z Organizatorem w Okresie Promocyjnym umowy pośrednictwa sprzedaży Nieruchomości z klauzulą wyłączności, przewidującej wynagrodzenie dla Organizatora z tytułu realizacji czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na poziomie 3,57% brutto ceny sprzedaży Nieruchomości brutto;
  2. poprawne i czytelne wypełnienie formularza promocyjnego o przystąpieniu do Promocji według wzoru wskazanego przez Organizatora. Formularz promocyjny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku gdy, formularz zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie Organizator uzna, że niniejszy warunek zostanie przez Uczestnika spełniony od dnia, w którym formularz zostanie poprawiony lub uzupełniony;
  3. sprzedanie przez Uczestnika za pośrednictwem Organizatora Nieruchomości w wyniku realizacji umowy pośrednictwa sprzedaży o której mowa w pkt a niniejszego ustępu;
  4. terminowe uregulowanie należnego Organizatorowi wynagrodzenia wynikającego z realizacji usługi pośrednictwa sprzedaży Nieruchomości z klauzulą wyłączności;
  5. zawarcie z Organizatorem umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości;
  6. najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od dnia sprzedaży Nieruchomości nabycie Nieruchomości z bazy ofert Nieruchomości dostępnych u Organizatora, za jego pośrednictwem;
  7. terminowe uregulowanie należnego Organizatorowi wynagrodzenia wynikającego z realizacji usługi pośrednictwa kupna Nieruchomości, jeżeli obowiązek ten wynika z zawartej umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości.
 3. W ramach wariantu II Promocji, warunkiem udziału w Promocji jest:
  1. zawarcie z Organizatorem w Okresie Promocyjnym umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości;
  2. poprawne i czytelne wypełnienie formularza promocyjnego o przystąpieniu do Promocji według wzoru wskazanego przez Organizatora. Formularz promocyjny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku gdy, formularz zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie Organizator uzna, że niniejszy warunek zostanie przez Uczestnika spełniony od dnia, w którym formularz zostanie poprawiony lub uzupełniony;
  3. nabycie przez Uczestnika za pośrednictwem Organizatora Nieruchomości w wyniku realizacji umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości w wyniku realizacji umowy pośrednictwa kupna o której mowa w pkt a niniejszego ustępu;
  4. terminowe uregulowanie należnego Organizatorowi wynagrodzenia wynikającego z realizacji usługi pośrednictwa kupna Nieruchomości, jeżeli obowiązek ten wynika z zawartej umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości;
  5. zawarcie z Organizatorem umowy pośrednictwa sprzedaży Nieruchomości z klauzulą wyłączności, przewidującej wynagrodzenie dla Organizatora z tytułu realizacji czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na poziomie 3,57% brutto ceny sprzedaży Nieruchomości brutto;
  6. najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od dnia nabycia Nieruchomości, zbycie Nieruchomości za pośrednictwem Organizatora, lub zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości;
  7. terminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego Organizatorowi z tytułu realizacji umowy pośrednictwa sprzedaży Nieruchomości z klauzulą wyłączności.
 4. Wymogiem udziału w Promocji i realizacji Nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych dla danego wariantu Promocji, zarówno w przypadku transakcji na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
 5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich osoby bliskie w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 2147).
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
§ 3 - Realizacja Nagrody
 1. Realizacja Nagrody następuje na podstawie spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymagań Promocji w wybranym przez siebie wariancie oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i polega na wstawieniu przez Organizatora faktur korygujących VAT zmniejszających należne wynagrodzenie pobrane przez Organizatora na mocy zawartej z Uczestnikiem umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości do kwoty określonej w § 1 ust. 6 pkt d Regulaminu.
 2. Uczestnik jest zobowiązany podpisać faktury korygujące VAT. Odmowa podpisu jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do Nagrody.
 3. Realizacja Nagrody (wystawienie faktur korygującej VAT), będzie miała miejsce w ciągu 14 dni od dnia spełnienie przez Uczestnika ostatniego z wymogów udziału w Promocji w ramach wybranego przez Uczestnika wariantu Promocji.
 4. W przypadku wariantu I Promocji, jeżeli umowa pośrednictwa w kupnie nieruchomości zakłada płatność wynagrodzenia należnego Organizatorowi w dwóch częściach, pierwsza część wynagrodzenia jest liczona od podstawy określonej w § 1 ust. 6 pkt d Regulaminu, nawet jeżeli Uczestnik nie spełnił jeszcze wymogu określonego § 2 ust. 2 pkt f Regulaminu, pod warunkiem, że pozostałe warunki udziału w Promocji w ramach wariantu I zostały spełnione przez Uczestnika. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia zastosowania niniejszego przepisu Uczestnik Promocji w ramach wariantu I nie spełni wymogu określonego w § 2 ust. 2 pkt f Regulaminu, wynagrodzenie Organizatora będzie należne w wysokości i w formie określonej w umowie pośrednictwa kupna Nieruchomości.
 5. Zwrot nadpłaty wynagrodzenia uiszczonego Organizatorowi przez Uczestnika, który powstanie w związku z wystawieniem przez Organizatora i podpisaniem przez Uczestnika faktury korygującej VAT, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi podpisanych przez Uczestnika faktur korygujących VAT.
 6. Przepisów ust. 1-5 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku gdy umowa pośrednictwa kupna Nieruchomości nie przewiduje uiszczenia wynagrodzenia dla Organizatora.
 7. Uczestnik ma prawo do wyłącznie jednokrotnego uzyskania Nagrody.
 8. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia uprawnień z tytułu Nagrody na rzecz innej osoby.
 9. W razie niewykorzystania Nagrody (w tym nie zaakceptowania Regulaminu lub nie podpisania faktur korygujących VAT o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu) w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania prawa do Nagrody, uprawnienie Uczestnika do realizacji Nagrody wygasa.
 10. Nagroda stanowi rabat na usługi Organizatora i nie jest sprzedażą premiową w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 2032).
 11. Nagroda w niniejszej Promocji nie stanowi jej równowartości pieniężnej, a Uczestnik nie ma możliwości wyboru pomiędzy Nagrodą a oznaczoną równowartością pieniężną.
 12. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków Promocji w ramach wybranego przez Uczestnika wariantu Promocji, wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu realizacji umowy pośrednictwa kupna Nieruchomości zostaje ustalone w pierwotnej wysokości określonej umową pośrednictwa kupna Nieruchomości, a Uczestnik nie ma prawa żądać korekty należnego Organizatorowi wynagrodzenia.
§ 4 - Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Sprzedaj i kup za złotówkę”.
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 (słownie: czternastego) dnia po spełnieniu ostatniego z warunków uczestnictwa w Promocji w ramach wybranego przez Uczestnika wariantu Promocji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. W razie negatywnego wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.
§ 5 - Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator, a przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu przepisu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) będzie następować wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszej Promocji.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia.
§ 6 - Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, w szczególności prawo do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocji.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie www.homebroker.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo według adresu siedziby Organizatora.