Reklamacje

Szanowni Państwo,

Nasza Firma dokłada wszelkich starań do świadczenia swoich usług na najwyższym poziomie, a zadowolenie Klienta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, sposobu Państwa obsługi przez Naszego Doradcę lub postulaty dotyczące dalszego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia reklamacji w jeden z następujących sposobów:

a) w formie pisemnej, bezpośrednio na adres siedziby Spółki: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33 (5 piętro, wieża C), 01-208 Warszawa
b) w formie telefonicznej poprzez kontakt z infolinią Home Broker tel. 32 49 32 818;
c) w formie wiadomości e-mail na adres: reklamacje@homebroker.pl.

Będziemy wdzięczni za Państwa wszelkie cenne uwagi i spostrzeżenia.

In The Case Of Financial Zasad rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze uchwały w dniu 10 maja 2011 r.

Najważniejsze zasady składania reklamacji na działalność Home Broker S.A. w zakresie dystrybucji powyższych produktów finansowych zostają przedstawione poniżej.

1. Reklamacje dotyczące oferowanych produktów finansowych mogą być zgłaszane w formie:

a) pisemnej, bezpośrednio na adres siedziby Spółki: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33 (5 piętro, wieża C), 01-208 Warszawa;
b) elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: reklamacje@homebroker.pl;
c) faksu, pod numerem: 22 208 24 59.

2. Spółka może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

3. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozstrzygnięcia w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany Spółce lub umieszczony na piśmie reklamacyjnym bądź w formie wiadomości e-mail.

5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji w zakresie uznania reklamacji w sposób określony w punkcie 1.

6. Klientowi przysługuje możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych (dotyczy rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego).

7. Klient ma również prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów ze Spółką.

Oświadczenie Spółki dotyczące umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawartych przed 1 września 2017 r. z klientami będącymi konsumentami

Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w trosce o najwyższy standard świadczonych usług w obrocie nieruchomościami i zadowolenie swoich klientów, w celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych skutków związanych ze stosowaniem przez Spółkę postanowień umów pośrednictwa, które mogły naruszać chronione prawem interesy konsumentów, oraz zgodnie z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie (dalej „Prezes UOKiK”) niniejszym informuje klientów, którzy zawarli ze Spółką umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed 1 września 2017 r. podjętą przez Spółkę decyzję w przedmiotowej sprawie.

Spółka nie będzie egzekwować jakichkolwiek postanowień dotyczących kar umownych związanych z pominięciem Spółki traktując powyższe postanowienia jako niebyłe. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości z pominięciem Spółki klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej przewidzianej w umowie pośrednictwa.

Spółka ponadto informuje, że wszystkie umowy pośrednictwa zawarte przed 1 września 2017 r. są wiążące i nie wymagają aneksowania, a obecnie obowiązujące w Spółce wzory umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które Spółka przyjęła do stosowania od 1 września 2017 r., nie zawierają postanowień, których dotyczyło prowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie.