Kupowanie i rewitalizacja historycznej posiadłości zgodnie z prawem

Kiedy rozważamy zakup i renowację zabytkowej nieruchomości, musimy zrozumieć, że jest to proces pełen wyzwań, zarówno prawnych, jak i technicznych. Jak prawidłowo przeprowadzić ten proces?

Pierwszym krokiem, który musisz podjąć, jest ustalenie, czy nieruchomość, którą planujesz nabyć, jest faktycznie zabytkiem.

Co to jest zabytek?

Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące działaniem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Jak sprawdzić, czy budynek jest zabytkiem?

Informacje na temat zabytkowych nieruchomości można znaleźć na stronie odpowiedniego dla danego regionu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ), pod którego opieką znajduje się budynek.

Na tej stronie znajdziesz listy zabytków, które zawierają informacje takie jak ich adres, data wpisu do rejestru oraz numer rejestru.

Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego

Po ustaleniu, że nieruchomość jest faktycznie zabytkiem, następnym krokiem jest kontakt z konserwatorem zabytków i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

Pozwolenie konserwatorskie jest dokumentem wydawanym przez WKZ, który daje ci prawo do przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Jak uzyskać pozwolenie konserwatorskie?

Aby uzyskać pozwolenie konserwatorskie, musisz złożyć wniosek w WKZ. Wniosek ten powinien zawierać akt własności lub dokument potwierdzający użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, a także dokładny plan konserwacji, który musi zawierać opis technologii oraz materiałów, które będą wykorzystane w rewitalizacji, oraz listę firm, które będą prowadziły poszczególne prace.

Pozwolenie na budowę

Po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego, następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym przez starostwo lub urząd miasta, który daje ci prawo do przeprowadzenia robót budowlanych na nieruchomości.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, musisz złożyć wniosek w starostwie lub urzędzie miasta. Wniosek ten powinien zawierać dane inwestora, nazwę oraz rodzaj i dane planowanej inwestycji.

Do wniosku należy załączyć projekt budowlany opracowany przez projektanta wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeśli jest ona wymagana.

Rozpoczęcie prac na terenie obiektu

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, możesz rozpocząć prace renowacyjne na nieruchomości. Pamiętaj, że budowa musi rozpocząć się w ciągu 3 lat od dnia, w którym została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Rewitalizacja zabytkowej nieruchomości to proces pełen wyzwań

Jednak dzięki temu przewodnikowi, mamy nadzieję, że będziesz mógł łatwiej poradzić sobie z tym procesem. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy nieruchomość jest faktycznie zabytkiem, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, zanim rozpoczniesz prace renowacyjne. Powodzenia!

- Home Broker -

Warto przeczytać: