Wycinka drzew na działce budowlanej i w lesie – jak wyglądają procedury?

Regulacje dotyczące wycinki drzew w 2023 roku wyjaśnione są w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W wielu przypadkach, aby usunąć drzewo lub krzew, wymagane jest zgłoszenie do urzędu gminy, a czasami nawet konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia.

Istnieją jednak sytuacje, w których można dokonać wycinki bez zezwolenia. Zwykle dotyczy to drzew i krzewów, które nie znajdują się na terenach chronionych, takich jak rejestrowane zabytki czy parki. Możliwość taka istnieje również w przypadku drzew złamanych, przewróconych, obcych gatunków (zgodnie z wykazem Ministra Środowiska), a także tych rosnących na plantacjach czy w lasach w rozumieniu ustawy o lasach.

Pozwolenie na wycinkę staje się konieczne w określonych sytuacjach. Należy je uzyskać przy wycince w pasie drogowym publicznych dróg lub w przypadku drzewostanu na terenach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego czy rezerwatu przyrodniczego. Wniosek o zezwolenie na wycinkę może złożyć właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca odpowiedni tytuł prawny, zgodę na który wyraził właściciel nieruchomości. W kontekście tych regulacji, usunięcie drzew i krzewów z własnej działki najczęściej nie wymaga specjalnego pozwolenia, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Jest to istotna informacja dla osób planujących prace w obrębie własnych posesji.

W ten sposób, prawo ochrony przyrody tworzy system, który równoważy potrzebę ochrony przyrody z możliwością interwencji na własnych terenach. To podejście umożliwia właścicielom działek pewien zakres swobody, jednocześnie dbając o zachowanie naturalnego piękna i różnorodności biologicznej naszego kraju.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew, konieczne jest podjęcie kilku kroków. Pierwszym z nich jest ustalenie, jaki gatunek drzewa planuje się usunąć. Jest to ważne, ponieważ różne gatunki drzew podlegają różnym regulacjom prawnym.

Następnie, należy dokonać pomiaru obwodu drzewa. Jeżeli obwód na wysokości 130 cm od ziemi przekracza ustalone normy, konieczne może być uzyskanie zezwolenia. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy z powodu innych przepisów (jak wycinka w obszarze chronionym) zezwolenie nie jest wymagane bez względu na rozmiar drzewa.

Wniosek o pozwolenie składa się zwykle w urzędzie miasta lub gminy, ale w niektórych przypadkach (np. gdy drzewo znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków) konieczne może być zwrócenie się do urzędu wojewódzkiego.

  • Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, takie jak oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości, rysunek lub mapę z zaznaczonym położeniem drzewa, a także, jeśli to konieczne, projekt planu nasadzeń zastępczych.
  • Proces uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa trwa zazwyczaj od 30 do 60 dni. Przed wydaniem decyzji urzędnik musi dokonać oględzin działki, aby upewnić się, że wniosek jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  • Każdy krok tego procesu jest istotny i wymaga dokładności, aby zapewnić, że działania te są w pełni zgodne z prawem oraz szanujące wartości przyrodnicze.

wycinka drzewa od czego zacząć krok po kroku

Zgłoszenie usunięcia drzewa jest wymagane w określonych sytuacjach, które zależą od obwodu i gatunku drzewa

Jeżeli planowana jest wycinka drzewa o większym obwodzie niż ustalony limit, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do urzędu gminy. Przykładowo, dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego limit wynosi 80 cm, a dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej czy platana klonolistnego – 65 cm. Dla pozostałych gatunków drzew limit to 50 cm.

Aby zgłosić wycinkę, właściciel nieruchomości powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, zawierający jego dane, opis nieruchomości oraz mapkę lub rysunek z zaznaczonym położeniem drzewa. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu, urząd może wezwać do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Po zgłoszeniu, urzędnik odwiedza działkę, aby przeprowadzić oględziny i dokonać pomiarów drzewa. Jest to niezbędne do potwierdzenia gatunku drzewa i zmierzenia jego obwodu.

Ważne jest, aby pamiętać, że wycinka drzewa może nastąpić tylko, jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu w ciągu 14 dni od oględzin. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte w ciągu 6 miesięcy od zgłoszenia, bez sprzeciwu ze strony gminy, konieczne jest ponowne zgłoszenie.

Sprzeciw urzędu może zostać wniesiony z różnych przyczyn, takich jak położenie drzewa na terenie wpisanym do rejestru zabytków, terenie przeznaczonym na zieleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub na terenie objętym ochroną przyrody. Sprzeciw może również zostać wniesiony, jeśli drzewo spełnia kryteria pomnika przyrody. To przepisy, które wpływają na decyzje dotyczące zarządzania zielenią i ochrony przyrody na terenach prywatnych i publicznych, równoważąc potrzeby właścicieli działek z koniecznością ochrony środowiska naturalnego.

Dla działek rolnych istnieje możliwość usunięcia drzew bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, jeśli działanie to służy przywróceniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Z kolei w przypadku prywatnych lasów konieczne jest sprawdzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu i złożenie zawiadomienia o pozyskaniu drewna po przeprowadzeniu wycinki.

Koszty związane z wycinką drzew

Urząd może naliczyć dodatkową opłatę za wycinkę drzew. Wysokość opłaty zależy od obwodu i gatunku drzewa. Na przykład, dla topoli o obwodzie do 100 cm, stawka za 1 cm obwodu wynosi 12 zł. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o rozłożenie opłaty na raty. W przypadku wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia, nałożona kara wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Urząd ma jednak możliwość zmiany wysokości kary, w zależności od okoliczności.

Okres lęgowy ptaków a wycinka drzew

Jest to istotna kwestia, zwłaszcza w kontekście ochrony przyrody. Wycinka drzew owocowych czy innych gatunków jest dozwolona także w okresie lęgowym ptaków, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ochronnych dotyczących gatunków chronionych.

zwierzęta i las - wycinka obok nieruchomości

Każda z tych kwestii podkreśla znaczenie przestrzegania przepisów ochrony przyrody i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi. Zrozumienie i stosowanie się do tych zasad jest kluczowe dla zachowania równowagi ekologicznej oraz ochrony naszego środowiska naturalnego.

- Home Broker -

Warto przeczytać: