Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Składając wniosek o pozwolenie na budowę musimy załączyć kompletny projekt budowlany. Składa się na niego projekt architektoniczno-budowlany (projekt gotowy po adaptacji), wymagane uzgodnienia i opinie, a także projekt zagospodarowania działki. Kto go wykona? Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Zawartość projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Z rozporządzenia wynika, że integralną częścią projektu do zatwierdzenia jest projekt zagospodarowania działki.

Projekty domów, które są prezentowane w tym serwisie nie posiadają projektu zagospodarowania działki. Są one przygotowywane najczęściej na podstawie standardowych warunków działki i standardową strefę klimatyczną. Muszą więc one zostać poddane adaptacji, która dostosuje projekt do wymagań konkretnej działki, a także wpisze obiekt w istniejącą infrastrukturę terenu.

Kto może wykonać projekt zagospodarowania działki?

Przystosowanie projektu może wykonać wyłącznie uprawniony architekt, członek izby samorządu zawodowego, izby architektów lub inżynierów budownictwa. W przypadku projektów gotowych, projekt zagospodarowania działki powstaje właśnie na tym etapie. Zatem nie wykonuje go autor projektu, jak to jest w przypadku projektów indywidualnych, ale właśnie architekt adaptujący. W świetle prawa, po dokonaniu adaptacji, staje się on projektantem, czyli uczestnikiem procesu budowlanego. Jego głównym obowiązkiem jest więc wykonanie projektu budowlanego (wraz z wymaganym projektem zagospodarowania działki.)

Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Projekt zagospodarowania działki składa się z części opisowej i części rysunkowej. Część rysunkową należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej i zamieścić na niej:

  • granice działki i jej usytuowanie względem stron świata i działek sąsiednich
  • układ istniejących obiektów budowlanych
  • układ planowanych obiektów budowlanych
  • sposób odprowadzania ścieków
  • układ komunikacyjny i układ zieleni

Część opisowa projektu zagospodarowania działki powinna zawierać natomiast informacje o projektowanym obiekcie budowlanym, dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W części tej należy również ująć zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu, czy w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

O czym warto pamiętać?

Cały projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4. Projekt zagospodarowania działki może stanowić osobny tom dokumentacji, również oprawiony, a mapa powinna mieć skalę dostosowaną do rodzaju i wielkości obiektu i zapewniać czytelność projektu.

- Home Broker -

Warto przeczytać: