Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Składając wniosek o pozwolenie na budowę musimy załączyć kompletny projekt budowlany. Składa się na niego projekt architektoniczno-budowlany (projekt gotowy po adaptacji), wymagane uzgodnienia i opinie, a także projekt zagospodarowania działki. Kto go wykona? Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Zawartość projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Z rozporządzenia wynika, że integralną częścią projektu do zatwierdzenia jest projekt zagospodarowania działki.

Projekty domów, które są prezentowane w tym serwisie nie posiadają projektu zagospodarowania działki. Są one przygotowywane najczęściej na podstawie standardowych warunków działki i standardową strefę klimatyczną. Muszą więc one zostać poddane adaptacji, która dostosuje projekt do wymagań konkretnej działki, a także wpisze obiekt w istniejącą infrastrukturę terenu.

Kto może wykonać projekt zagospodarowania działki?

Przystosowanie projektu może wykonać wyłącznie uprawniony architekt, członek izby samorządu zawodowego, izby architektów lub inżynierów budownictwa. W przypadku projektów gotowych, projekt zagospodarowania działki powstaje właśnie na tym etapie. Zatem nie wykonuje go autor projektu, jak to jest w przypadku projektów indywidualnych, ale właśnie architekt adaptujący. W świetle prawa, po dokonaniu adaptacji, staje się on projektantem, czyli uczestnikiem procesu budowlanego. Jego głównym obowiązkiem jest więc wykonanie projektu budowlanego (wraz z wymaganym projektem zagospodarowania działki.)

Co zawiera projekt zagospodarowania działki?

Projekt zagospodarowania działki składa się z części opisowej i części rysunkowej. Część rysunkową należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej i zamieścić na niej:

  1. Granice działki i jej usytuowanie względem stron świata i działek sąsiednich. Definiowanie granic działki oraz jej usytuowanie względem stron świata to podstawa prawidłowego rozplanowania terenu. Granice działki muszą być precyzyjnie wyznaczone zgodnie z dokumentacją geodezyjną, a orientacja względem stron świata wpływa na takie aspekty jak oświetlenie naturalne czy ekspozycja na wiatr.
  2. Układ istniejących obiektów budowlanych. Zrozumienie, gdzie na działce znajdują się już istniejące budynki, pozwala na uniknięcie konfliktów w przestrzeni oraz na odpowiednie wpisanie nowych obiektów w kontekst miejsca. Pozwala to na zachowanie harmonii i spójności z istniejącym krajobrazem.
  3. Układ planowanych obiektów budowlanych. Odpowiednie rozmieszczenie planowanych budynków jest kluczem do stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. Obejmuje to takie aspekty jak dostęp do światła słonecznego, połączenie z drogami oraz relacje między różnymi częściami projektu.
  4. Sposób odprowadzania ścieków. Zaplanowanie systemu odprowadzania ścieków to konieczność w każdym nowoczesnym projekcie zagospodarowania działki. Musi być on zgodny z przepisami ochrony środowiska oraz zapewniać efektywną i bezpieczną eliminację odpadów wodnych i ścieków.
  5. Układ komunikacyjny i układ zieleni. Odpowiedni układ komunikacyjny, uwzględniający zarówno ruch pieszy, jak i samochodowy, jest kluczowy dla płynności i bezpieczeństwa ruchu na terenie inwestycji. Układ zieleni natomiast wpływa na estetykę i jakość życia w danym miejscu. Obejmuje to nie tylko aspekty wizualne, ale również ekologiczne, takie jak filtracja powietrza czy obszary rekreacji.

Część opisowa projektu zagospodarowania działki powinna zawierać natomiast informacje o projektowanym obiekcie budowlanym, dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W części tej należy również ująć zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu, czy w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

O czym warto pamiętać?

Cały projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4. Projekt zagospodarowania działki może stanowić osobny tom dokumentacji, również oprawiony, a mapa powinna mieć skalę dostosowaną do rodzaju i wielkości obiektu i zapewniać czytelność projektu.

- Home Broker -

Warto przeczytać: