Regulamin Oferty Specjalnej „10% rabatu na pierwsze zakupy dla klientów Home Broker SA”

§ 1 - Postanowienie ogólne
 1. Oferta „10 % rabatu na pierwsze zakupy dla klientów HOME BROKER S.A.” (dalej zwaną „Ofertą”) jest skierowana przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN (dalej „Organizator”).
 2. Z Ofert mogą skorzystać klienci Home Broker SA z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386307, posiadającą NIP 5272545911; REGON 141012293 (dalej „Partner”), którzy zawarli za pośrednictwem Partnera umowę deweloperską/ przedwstępną lub umowę nabycia lub sprzedaży nieruchomości oraz przystąpili do programu lojalnościowego Organizatora Dom.
 3. Warunkiem uznania przez Partnera, że Klient spełnił niniejszy warunek, jest podpisanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Partnerem i zawarcie przy udziale Partnera wyżej wymienionej umowy.
 4. Oferta jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy są klientami Organizatora dokonującymi zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą i spełniają warunki określone poniższej (dalej „Klient”).
 5. Oferta obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. lub do odwołania (dalej „Okres obowiązywania oferty”) na terenie każdego sklepu stacjonarnego Organizatora (dalej jako „Sklep”).
§ 2 - Warunki Oferty
 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Klient, który w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. lub do odwołania otrzyma od Partnera List Intencyjny, a następnie przystąpi do programu lojalnościowego Organizatora Dom może w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania Listu Intencyjnego dokonać w Sklepie zakupu dowolnych towarów z 10% rabatem (dalej jako „Rabat”).
 2. Rabat jest udzielany jednorazowo na pierwsze zakupy (pierwszy zakup towaru) dokonany przez Klienta w Sklepie po przystąpieniu do programu „DOM”. Rabat ma charakter jednorazowy i nie będzie udzielany na kolejne zakupy w Sklepie.
 3. Klient który chce skorzystać z Oferty jest zobowiązany do złożenia wniosku o przystąpienie do programu lojalnościowego Dom oraz do okazania Organizatorowi Listu Intencyjnego podpisanego przez osobę reprezentującą Partnera (wzór Listu Intencyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. Rabat jest udzielany na podstawie okazanej kasjerowi w sklepie karty DOM. Klient nie spełnia warunków Oferty, jeśli w chwili dokonywania zakupów towaru nie posiada karty DOM.
 5. Powyższy rabat nie może być łączony z rabatem wynikającym z uczestnictwa w programie lojalnościowym Dom.
 6. Rabat jest udzielany od ceny brutto zakupywanych towarów.
 7. Z Oferty mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy przystąpią do programu „DOM” w Okresie obowiązywania oferty.
 8. Sprzedaż towarów w ramach Oferty nie obejmuje sprzedaży w ilościach hurtowych.
 9. Rabat jest udzielany wyłącznie w Sklepie i obowiązuje także w sklepie internetowym Organizatora.
§ 3 - Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Oferty mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas obowiązywania Oferty oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacje powinny zawiera imię, nazwisko, adres korespondencyjny Klienta, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 4 - Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach dotyczących Oferty Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.
Załączniki
 1. wzór Listu Intencyjnego (PDF)